حقوق پایه 94 بدون کسر بیمه  دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه

کشور دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه در سال 1394 مبنای کسر حق بیمه در سال 94

دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه

فایل میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394 مبنای کسر حق بیمه در سال 94

مبنای کسر حق بیمه حقوق کارگران

مبنای کسر حق بیمه حقوق کارگران مبنای کسر حق بیمه درسال 94 دستمزد مقطوع روزانه مبنای

جدول دستمزد مقطوع مبنای کسر حق

جدول دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه در سال 94 کسر حق بیمه هر حقوق این

حداقل حقوق دستمزد و مزایای سال

ها در پایه حقوق بدون کسری حق بیمه کسر شده و در

حقوق بیمه

حقوق بیمه بیمه که بر پایه احتمال و اتفاق است زیر سوال می رود زیرا بیمه گر بدون

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 94

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 94 و تومان و پایه حقوق مشمول کسر بیمه

الف حداقل حقوق امسال 724

مجموع افزایش حقوق بدون طبق بیمه حقوق با حقوق پایه 786 خوب

حداقل دستمزد سال 94 بایگانی

دانلود بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 94 مبنای کسر حق بیمه بدون کسب

نحوه محاسبه حقوق و حق بیمه

نحوه محاسبه حقوق و حق بیمه پایه حقوق از حقوق و مزایای کارگر کسر